Beschermen met steun van de fiscus

Stichting Kring van Beschermers heeft een ANBI-status, dat wil zeggen dat deze Stichting Kring van Beschermers geen schenkbelasting of erfbelasting betaalt. Uw gift komt dus geheel ten goede aan kamp Amersfoort.

Donaties kunt u overmaken op IBAN rekeningnummer: NL03 RABO 0175 8989 28 of BIC-code: RABONL2U t.n.v Stichting Kring van Beschermers.

Financieel steunen van Kamp Amersfoort kan op verschillende manieren. Hieronder volgen enkele mogelijkheden.

Periodiek schenken

Een vaste periodieke donatie kan fiscaal heel gunstig zijn als u ten minste vijf jaar achtereen een vast bedrag schenkt.

Deze bedragen zijn dan volledig aftrekbaar van uw Inkomstenbelasting. Dat kan dus tussen de 18,60% (36,5% als u de AOW leeftijd nog niet hebt bereikt) en 52% van de gift uitmaken. Dit hangt af van wat bij u het hoogste inkomstenbelasting tarief is.

Voorbeeld:

Indien u elk jaar € 100,- euro doneert en uw hoogste inkomstenbelastingstarief is 42% dan krijgt u elk jaar van de belastingdienst € 42,-. terug. U geeft € 100,- per jaar maar u betaalt zelf dan maar € 58,-.

Zo’n schenking moet in een ‘overeenkomst periodieke gift‘ worden vastgelegd. Deze dient u in tweevoud naar Kamp Amersfoort op te sturen indien u periodiek wilt schenken ten behoeve van Kamp Amersfoort

U kunt ook de bijbehorende volmacht van de Belastingdienst invullen. Hiermee wordt het bedrag automatisch afgeschreven.

U kunt de documenten na het invullen opsturen naar:

Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort

Loes van Overeemlaan 19

3832 RZ Leusden

O.v.v. Schenkingen

Als periodieke schenker wordt u uiteraard ook opgenomen in de Kring van Beschermers van Kamp Amersfoort.

Nalaten

Indien u iets wilt nalaten, wat afwijkt van de wet, moet u dat in Nederland laten vastleggen in een testament. Een testament wordt opgesteld en gepasseerd bij de notaris.

U kunt in uw testament vast laten leggen dat u iets wilt nalaten aan Kamp Amersfoort.

Dat kan een erfstelling zijn maar ook een legaat. Bij een erfstelling laat u een deel van uw vermogen na aan de erfgenaam. Een erfgenaam is voor dat deel dan uw opvolger in al uw rechten en plichten. U kunt ook legateren, dat is een vast staand iets, een geldbedrag, een deel van uw nalatenschap of een goed. Een legataris krijgt het legaat na verloop van tijd, zoals gebruikelijk vastgelegd in uw testament.

U kunt in uw testament een executeur aanwijzen die uw nalatenschap afwikkelt. Daarbij kan de executeur verschillende bevoegdheden krijgen van diegene die het testament opstelt, de testateur. Heeft u geen executeur aangewezen dan dienen de erfgenamen tezamen uw nalatenschap af te wikkelen.

Het opstellen van een testament kan ingewikkelde materie zijn waar de notaris u graag bij helpt. Ook wij kunnen met u deze vaak gevoelige materie met u bespreken om samen te bekijken wat de mogelijkheden zijn om kamp Amersfoort te benoemen in uw testament.

Eenmalige gift

Eenmalige giften kunt u als aftrekpost opvoeren voor de inkomstenbelasting. Doet u de gift aan een culturele instelling, zoals Kamp Amersfoort, dan geldt een extra aftrek van 25%.

Schenkingen zijn voor particulieren alleen aftrekbaar voor zover je in een jaar meer schenkt dan 1% van je jaarinkomen (met een minimum van € 60,-, inkomen uit box 1,2 en 3, zonder persoonsgebonden aftrek) en dat niet meer bedraagt dan 10% van uw verzamelinkomen. Partners moeten hun inkomen bij elkaar optellen. Er geldt ook een maximum voor de aftrek van gewone giften: € 1250,-. Daarom kan het interessant zijn om periodiek te schenken.

In bovenstaand filmpje vertelt mevrouw Koppelaar over de schenking die zij heeft gedaan aan Kamp Amersfoort en hoe zij daartoe is gekomen.

Giften door uw bedrijf

Ook voor een onderneming is het met de nieuwe Geefwet aantrekkelijker geworden om giften te doen. Zo mag het totaal aan aftrekbare giften maar liefst 50% van de fiscale winst bedragen, in plaats van de voorheen geldende 10%. Voor deze aftrek geldt een maximum van € 100.000,- per jaar. Voor de vennootschapsbelasting geldt voor Kamp Amersfoort, als culturele instelling, een extra aftrek van 50%. De verhoging is echter maximaal 2.500 euro in een jaar.

Giften zijn in een BV beperkt aftrekbaar, bedrijfskosten volledig. Het kan daarom aantrekkelijk zijn om in plaats van een zakelijk gift bedrijfskosten te maken, bijvoorbeeld door het plaatsen van een advertentie, sponsoren van een activiteit etc.

Vragen?

Dankzij de ANBI-status ontvangt de stichting alle bedragen uit schenkingen en nalatenschappen belastingvrij. Het volledige bedrag dat u ter beschikking stelt komt dus ten goede aan de Kring van Beschermers.

Als u overweegt een testamentaire beschikking te maken ten gunste van deze stichting kunt u het best in overleg treden met uw notaris. Maar wilt u schenken dan kunt u contact opnemen met de Kring van Beschermers. In gezamenlijk overleg wordt dan aan de huisnotaris van de stichting (of uw eigen notaris, als u dat liever wilt) gevraagd de benodigde stukken op te maken.

Heeft u behoefte om hierover met iemand van gedachten te wisselen? Dan kunt u contact opnemen met Jeroen van Dijke (Kring van Beschermers en gespecialiseerd in schenkingen en nalatenschappen). Jeroen is te bereiken via 06 24 68 83 04.

DONEREN? KLIK HIER

Laatste nieuws en blog